ჯო ბაიდენი – პუტინს: “შენ უსულო ხარ” – შეხვედრის დეტალები, სადაც ლიდერებმა საქართველოს და უკრაინის გამო იდავეს

თურ­ქულ გა­ზეთ “მი­ლი­ეთ­ში” («Milliyet») სტა­ტია სა­თა­უ­რით “ჯო ბა­ი­დე­ნი – ვლა­დი­მირ პუ­ტინს: “შენ უსუ­ლო ხარ“ და­ი­ბეჭ­და, რო­მე­ლიც რუ­სე­თი­სა და აშშ-ის ლი­დე­რე­ბის – ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნი­სა და ჯო ბა­ი­დე­ნის სა­მო­მავ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბებს ეხე­ბა (ავ­ტო­რი – გი­უ­ნე­რი ჯი­ა­ვორ­ლუ).

პუბ­ლი­კა­ცი­ა მცი­რედ შე­მოკ­ლე­ბუ­ლი სა­ხით:

“იდგა 2011 წელი …

აშშ-ის ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტმა ჯო­ზეფ ბა­ი­დენ­მა კრემლში ვლა­დი­მირ პუ­ტინ­თან, რო­მელ­საც მა­შინ რუ­სე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის პოს­ტი ჰქონ­და და­კა­ვე­ბუ­ლი, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ხან­გრძლი­ვი და პო­ლე­მი­კუ­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბა გა­მარ­თა.ასევე დაგაინტერესებთ

შემ­დეგ მათ შო­რის პი­რის­პირ შეხ­ვედ­რა შედ­გა, ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნის პი­რად კა­ბი­ნეტ­ში, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი დე­ლე­გა­ცი­ე­ბის წევრთა გა­რე­შე.

სწო­რედ მა­შინ უთხრა ჯო­ზეფ ბა­ი­დენ­მა ვლა­დი­მირ პუ­ტინს – “ბა­ტო­ნო პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრო, გი­ყუ­რებთ თვა­ლებ­ში და ვფიქ­რობ, რომ თქვენ სული არ გაქვთ“.

ვლა­დი­მირ პუ­ტინს გა­ე­ცი­ნა, მას აშშ-ის ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტის სი­ტყვებ­ზე არც წყე­ნა გა­მო­უ­ხა­ტავს, არც გაბ­რა­ზე­ბუ­ლა და უპა­სუ­ხა: ჩვენ ერ­თმა­ნეთს კარ­გად ვუ­გებთ“.

ამის შე­სა­ხებ ჯო­ზეფ ბა­ი­დენ­მა თა­ვის მე­მუ­ა­რებ­ში და­წე­რა.

ეს დი­ა­ლო­გი 2014 წლის 21 ივ­ლისს ჯერ ამე­რი­კულ­მა გა­ზეთ­მა “ნიუ იორ­კერ­მა”, შემ­დეგ კი ბრი­ტა­ნულ­მა სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­ა­გენ­ტო “რო­ი­ტერ­მაც“ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა. სტა­ტი­ის სა­თა­უ­რი ასე­თი იყო: “აშშ-ის ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტმა ჯო ბა­ი­დენ­მა თქვა, რომ ვლა­დი­მირ პუ­ტინს სული არ აქვს“. პუბ­ლი­კა­ცი­ა­ში ნათ­ქვა­მი იყო: ჯო ბა­ი­დენ­მა პუ­ტინ­თან 2011 წელს გა­მარ­თუ­ლი შეხ­ვედ­რა გა­იხ­სე­ნა, როცა იგი რუ­სე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი იყო და თქვა, რომ რუ­სე­თის პრე­ზი­დენტს მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე სან­ტი­მეტ­რი მა­შო­რებ­დაო…“

ეს ვი­ზი­ტი კარ­გად ახ­სოვს მოს­კოვ­ში აშშ-ის ყო­ფილ ელჩს მა­იკლ მა­კ­ფოლს. იგი ამ­ბობს, რომ ოფი­ცი­ა­ლუ­რი შეხ­ვედ­რის დროს ორმა სა­ხელ­მწი­ფო მოღ­ვა­წემ, უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, სა­ქარ­თვე­ლო­სა და უკ­რა­ი­ნის პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ იდა­ვე­სო.

ამას წი­ნათ გა­ზეთ­მა “ნიუ-იორკ თა­იმსმა” გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ანა­ლი­ტი­კუ­რი სტა­ტია, სა­თა­უ­რით: “ჯო ბა­ი­დე­ნი ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრო­ბის შემ­დეგ შეც­ვლილ მსოფ­ლი­ო­ში: იგი უფრო კონფრონ­ტა­ცი­უ­ლად გან­წყო­ბი­ლი რუ­სე­თის წი­ნა­შე იქ­ნე­ბა“.

აი, რას წერს ამე­რი­კის მთა­ვა­რი გა­ზე­თი:

15 დე­კემ­ბრამ­დე რუ­სე­თის ლი­დე­რი არ აღი­ა­რებ­და, რომ ჯო­ზეფ ბა­ი­დენ­მა აშშ-ის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში გა­ი­მარ­ჯვა. მაგ­რამ იმავდრო­უ­ლად კრემ­ლის მომ­ხრე მა­ს­მე­დია რამ­დე­ნი­მე კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში აცხა­დებ­და – “დო­ნალდ ტრამ­პის გან­ცხა­დე­ბე­ბი არ­ჩევ­ნე­ბის ფალ­სი­ფი­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ უსა­ფუძ­ვლო­აო“. ბო­ლოს კი, სამ­შა­ბათს ვლა­დი­მირ პუ­ტინ­მა ჯო ბა­ი­დენს მი­სა­ლო­ცი მი­მარ­თვა გა­უგ­ზავ­ნა და აღ­ნიშ­ნა, – მზად ვარ თქვენ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სა და კონ­ტაქ­ტე­ბის­თვი­სო.

 • და მა­ინც ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნი ჯო ბა­ი­დე­ნის არ­ჩე­ვით უკ­მა­ყო­ფი­ლოა.

ჯო ბა­ი­დე­ნი სულ სხვა პუ­ტინს ხე­დავს და არა იმას, რო­მელ­საც იგი იც­ნობ­და ბა­რაკ ობა­მას ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტო­ბის დროს. დღეს ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნი უფრო გა­ბე­დუ­ლი რუსი ლი­დე­რია, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი ქვეყ­ნის ინ­ტე­რე­სე­ბის სა­და­რა­ჯო­ზეა და ამე­რი­კე­ლებს გა­მოწ­ვე­ვებს უგ­ზავ­ნის.

ბა­რაკ ობა­მა აგ­დე­ბით ეკი­დე­ბო­და რუ­სებს და მის ქვე­ყა­ნას “რე­გი­ო­ნულ სა­ხელ­მწი­ფოს“ უწო­დებ­და.

მაგ­რამ…

მსოფ­ლიო მთლი­ა­ნად შე­იც­ვა­ლა, დღეს ჯო ბა­ი­დენ­სა და მის გუნდს სხვაგ­ვა­რად ფიქ­რი მო­უ­წევთ.

რუ­სე­თის სა­კი­თხე­ბის ექ­სპერ­ტე­ბი თვლი­ან, რომ “ჯო ბა­ი­დენ­მა ორ­მხრი­ვი პო­ლი­ტი­კა უნდა გა­ა­ტა­როს – უნდა ეცა­დოს კრემ­ლი კონ­ტროლ­ქვეშ ჰყავ­დეს და იმავდრო­უ­ლად რუ­სეთ­თან ერ­თად იმუ­შა­ოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად“.

მა­გა­ლი­თად, შემ­ტე­ვი ირა­ღის შემ­ცი­რე­ბის მე­სა­მე ეტაპ­ზე, რომ­ლის თა­ნახ­მად, რუ­სე­თი­სა და აშშ-ის ატო­მუ­რი არ­სე­ნა­ლი 1150 საბ­რძო­ლო მუხ­ტამ­დე (ბომ­ბამ­დე) უნდა შემ­ცირ­დეს. ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ვადა 5 თე­ბერ­ვალს იწუ­რე­ბა.

ჯო ბა­ი­დენ­მაც და ვლა­დი­მირ პუ­ტინ­მაც ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ვა­დე­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა­ზე თან­ხმო­ბა გა­მო­ხა­ტეს. გა­მო­დის, რომ აქ რა­ი­მე სირ­თუ­ლე არ არ­სე­ბობს.

ანდა ავი­ღოთ კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბის პრობ­ლე­მა: ამ სა­კი­თხშიც ამე­რი­კას და რუ­სეთს ერ­თობ­ლი­ვად მუ­შა­ო­ბა შე­უძ­ლი­ათ. ჯო ბა­ი­დენს სპე­ცი­ა­ლურ წარ­მო­მად­გენ­ლად კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბის სა­კი­თხში ჯონ ქერი ჰყავს – აშშ-ის ყო­ფი­ლი სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვა­ნი.

მაგ­რამ ირა­ნის ბირ­თვუ­ლი გა­რი­გე­ბის სა­კი­თხის “გა­მო­ცო­ცხლე­ბა­ში“ ამე­რი­კას რუ­სეთ­თან რთუ­ლი მო­ლა­პა­რა­კე­ბა მო­უ­წევს, რად­გან 2015 წელს მის და­დე­ბა­ში რუ­სე­თიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­და – სწო­რედ მოს­კოვ­მა მი­ი­ღო ათა­სო­ბით ტონა “გამ­დიდ­რე­ბუ­ლი ურა­ნი“ ირა­ნი­დან. სხვაგ­ვა­რად რომ ვთქვათ, ეს ძალ­ზე რთულ დო­სი­ეს წარ­მო­ად­გენს.

აშშ-ის სე­ნა­ტის შე­ი­ა­რა­ღე­ბის სა­კი­თხე­ბის კო­მი­ტე­ტის წევ­რი ჯეკ რიდი “ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნის სამ ძი­რი­თად მი­ზან­ზე“ ლა­პა­რა­კობს:

 • პირ­ვე­ლი – სა­კუ­თა­რი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა;
 • მე­ო­რე – გავ­ლე­ნის სფე­როს აღ­დგე­ნა რუ­სე­თის ირ­გვლივ;
 • მე­სა­მე – და­უბ­რუ­ნოს რუ­სეთს დიდი და ძლი­ე­რი სა­ხელ­მწი­ფოს სტა­ტუ­სი

ჯო ბა­ი­დენს, “ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნის მო­სა­თო­კად“, ამე­რი­კის უცხო­ე­ლი მო­კავ­ში­რე­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა და­ჭირ­დე­ბა.

სხვაგ­ვა­რად რომ ვთქვათ…

ნა­ტოს ვარ­სკვლა­ვი გაბრ­წყინ­დე­ბა.

მაგ­რამ ამ ყვე­ლა­ფერ­თან ერ­თად, ჯო ბა­ი­დე­ნი დო­ნალდ ტრამპს კბი­ლებს უკ­რეჭს: “და­ნიშ­ნუ­ლია სპე­ცი­ა­ლუ­რი მრჩე­ვე­ლი დო­ნალდ ტრამ­პის რუ­სეთ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის სა­წყი­სი მი­ზე­ზე­ბის გა­მო­საკ­ვლე­ვად“.

ამ­ბო­ბენ, რომ ჯო­ზეფ ბა­ი­დე­ნი “ემო­ცი­უ­რი“ პო­ლი­ტი­კო­სია. კი­დევ იმა­საც ლა­პა­რა­კო­ბენ – შე­იძ­ლე­ბა შუ­რის­ძი­ე­ბის გრძნო­ბამ სძლი­ოს და ვლა­დი­მირ პუ­ტინ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­ა­ფუ­ჭო­სო. ვნა­ხოთ“. 

წყარო – ამბები.ჯი

 •  
 •  

16 Comments

 1. ანონიმური

  ოოო ბიძო!!! მოიდა ბაიდენა….და ნუ გგონია კობახიძეში აერიო….

  1. 5p3qe

   Sxvsssssxx xzc xar5p3

 2. მამხილებელი!(გამოფხიზლებისთვისაა!)

  {არც ერთია ეგვიპტელი და არც მეორე,ორივენი “ბედკრული” კუკლავოდების შვილები არიან} ეს ლეგენდა კაცია. ნახეთ!, მეორე წუთიდან და მეორმოცე წამიდან. სულ მაქს. 1 წუთის განმავლობაში გაანათებს თქვენს გონებას, კაცობრიობის ისტორიის და დღევანდელი რეალობის შესახებ; ქვეყნებს შორის არავითარი დაპირისპირება არ არსებობს, ერთმანეთის მტრები იყვნენ და არიან, მდიდრები და ღარიბებიო…”ელიტები” კი უნდა განადგურდნენო… ამიტომაა განსაკუთრებით დღეს; ხელისუფლების კასტა სხვა განზომილებაში, ხალხი კი სხვა განზომილებაში…. დღეიდან მერწყულის(გამოღვიძების) პერიოდში შევედით. ქართველო, ნუ გძინავს კიდევ !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=yd2DOK6tXg4

 3. P.S.

  Ликвидировать элиту(ელიტის ლიკვიდაცია და სისტემის შეცვლა) #ИгорьОстрецов
  https://www.youtube.com/watch?v=0L6P0qB8FEI&t=221s

  1. (მამხილებელი!(გამოფხიზლებისთვისაა!)

   ТАЙНАЯ КЛЯТВА БИЛЛА ГЕЙТСА https://www.youtube.com/watch?v=VbsLjeajP8w შეიძლება ჩვენიცაა გაერთიანებული მათ ორგანიზაციაში?. სადაც ჯერჯერებით ; რომის პაპიდან დაწყებული… 200-მდე მილიარელია გაერთიანებული(საწესდებო კაპიტალით 10 ტრილიონი დოლარით), სახელწოდებით, ” ინკლუზიური კაპიტალიზმი”. !!! ინიკლუზიური–ანუ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანების კაპიტალიზმი, რომელიც გამოწვეული იქნება: ვაქცინაცია-ჩიპიზაციით, ევგენიკით…შემდეგ ტრანსგუმანიზმით და ა.შ. !!! პ.ს. ამიტომ ჩატარდა ასეთი არჩევნები ჩვენთან, ამერიკაში…და ა.შ. ამ თემებზე ღიათ არავინ ისაუბრებს არასდროს, მაგრამ იგულისხმება!. ამიტომ შეეყარენ პარლამენტში(მათთვის “ნოეს კიდობანიში”) ყველა მედროვე ფულის მეშოკები. თუმცა მსოფლიოს ხვალინდელი დღის მოსალოდნელ განრიგში გაკვეულებიც კი არ (ვერ)არიან; უბრალოდ ასე ჩასძახა “უჩინმაჩინმა”მათ ,როგორც ყოველთვისთავის, თავისი 30წლიანი “ჯადოსნური ჯოხის” მეშვეობით…. ასეა ეს !

   1. მიხდიიი

    Волшебная палочка евреев. Взгляд каббалиста
    (მოკლე შინაარსი) მონებო(გოებო)ჩვენს ხელშია ყველაფერი და ვირუსები შეწყდება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ქვეყანა დაეთანხმება ე.წ სოლომონის 3000 წლოვან გეგმას და ანტიქრისტეს მესამე ტაძრის გარშემო, მსოფლიოს გაერთიანდებაო.
    https://www.youtube.com/watch?v=MXf7-0Awh7A როგორია???!!! Волшебная палочка…ესაა ის 30 წლიანი “ჯადოსნური ჯოხი”. მიხვდი ქართველო!

 4. მამხილებელი!(გამოფხიზლებისთვისაა!)

  მთავარმა კუკლავოდმა, მის მიერ ყველგან ამღვრეულ მღვრიე წყალში, საბოლოოდ უნდათ რომ “დაიჭიროს”: ერთიანი მსოფლიო მმართველობა, არავითარი ქვეყნები, არავითარი საზღვრები, არავითარი კერძო საკუთრება, ერთიანი რელიგია…სამი კანდიდატია: 1) სოლომონის ე.წ. 3 000 წლიანი გეგმა…მესამე ტაძრის აგება და იქ ანტიქრისტეს გამეფება. 2) ახალი ე.წ. რელიგია NEW AGE (იხილეთ ვიკიპედია) და ” ინკლუზიური კაპიტალიზმი” … ნიუ ეიჯის მანიფესტი გახდა 1980 წელს დაბეჭდილი წიგნი, ამერიკული ჟურნალისტის და მწერლის მერილინ ფერგიუსონის (ინგ. Marilyn Ferguson) ”მერწყულის შეთქმულება” The Aquarian Conspiracy)….და რა თქმა უნდა, ზემოთ თქმული შეფუთული იქნება;ვაქცინაცია-ჩიპიზაციით, ევგენიკით…შემდეგ ტრანსგუმანიზმით და ა.შ. ….პ.ს. ინგლისის პრემიერის მამამ ს. ჯონსონმა(ცოცხალია) 1982 წ. დაწერა წიგნი ” ვირუსი” https://www.youtube.com/watch?v=KxTHVl_Wwr0&t=31s ამიტომაც მიართვეს ახლა ინგლისელებს”გადარეული კორონას ახალი შტამი”… კუკლავოდებს,ყველაფერი მიყავთ, საუკუნის უკან დაწყბული,მათ მიერ დაწერილი გეგმების … 3) ჩინური ვარიანტი და აქაც “ინკლუზიური კაპიტალიზმი”(Сообщество единой судьбы человечества – концепция, предложенная генеральным секретарём ЦК КПК Си Цзиньпином в ноябре 2012 года на 18 Всекитайском съезде КПК. В дальнейшем Си Цзиньпин не раз выдвигал идею концепции Сообщества.) ანუ ,მსოფლიო სოციალისტური ციფრული კონცლაგერი… რომელიც შინაარსით დიდად არ განსხვავდება სვებისაგან… ქართველო, ნუ გძინავს კიდევ !!!, თუ არა, საბოლოოდ დაასამარებენ ჩვენს, წარღვნის შემდეგ, მსოფლიო ცივილიზაციის აკვანს და ეს იცის ყველამ ვინც უნდა იცოდეს, ჩვენი ერის და ბერის 99% გარდა !…

 5. მამხილებელი!(გამოფხიზლებისთვისაა!)

  ლეგენდარული ბენჟამინ ფულფორდის; ყოველკვირეული დაფარული მსოფლიო გეოპოლიტიკური ამბების მიმოხილვაც მოგვისწრო !!! https://www.youtube.com/watch?v=DzO3ARiZgqo&feature=push-u-sub&attr_tag=UkZoE-EBun4Ryg16%3A6

 6. მამხილებელი!(გამოფხიზლებისთვისაა!)

  ნეტავ ასე აზროვნებდეს ჩვენი: ე.წ.პოლიტიკოსების, ანალიტიკოსების, ექსპერტების 1% მაინც. { ნახეთ } США.План – Гражданская ВОЙНА ! С ЗОЛОТОГО ГРОБА американцев ведут к гражданской !//Америка США https://www.youtube.com/watch?v=1nKq7tdOmho ასე რომ, ამერიკაში კუკლავოდები, თომას უოლტერ ჩიტამის წიგნის სცენარის მიხედვით მოქმედებენ „აშშ-ის კრახი. მეორე სამოქალაქო ომი. 2020 წელი“…. და დიდი ალბათობით მოდის, ჩინეთის კონცეფცია {კაცობრიობის ერთიანი ბედის საზოგადოება Сообщество единой судьбы человечества }…ანუ ,მსოფლიო სოციალისტური ციფრული კონცლაგერი???…ვნახოთ, 20 იანვრისთვის რომელი კონცეფციას გადაწყვეტენ კუკლავოდები მსოფლიოსათვის! პ.ს. ამიტომ არ ჰქონდა ოცნებას წინასაარჩევნო პროგრამა…ასეა ესეც.

 7. P.S.

  ХИТ ИЗ Лондона О НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ !22.12.20 https://www.youtube.com/watch?v=llEUyRhFhmg 100 000-მდე ადამიანი,ხუმრობა ნარევი ამაყი და თავისუფლების სიყვარულის ჰიმნი!!!

 8. აბსურდის მსოფლიო 99%თვის....პოლიხრონიააააა....

  SOS. უკვე აღარც მალავენ სატანისტები…ჩაკვდით, როგორც უბადრუკი მწერებიო!. ჩვენც, ასე ხომ არ გვიყურებს ხელისუფალი?
  “პლანეტის მთავარი ექიმმა და მსოფლიოს დედა ტერეზამ” ბ.გეიტსმა განაცხადა რომ, თქვენ ადამიანებო “ყველანი დაავადებული ხართ კოვიდ-19”, როგორ ბედავთ; იცინით,მღერით საუბრობთ …და რატომ არ კანკალებთ შიშისაგანო….მიხდიი!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=bLCrh4_e32w&feature=push-u-sub&attr_tag=oVbhrFaAgh7la-9k%3A6 მისი(მათი) გეგმა ხომ წლებია, ჯერ მინიმუმ10% გაწყვეტაა, შემდეგ კი 95% ზედ მიყოლება. ქართველო გაითავისე!, დღეს ადამიანის პირველი მტერია ვაქცინაცია!…მათ მინიმუმ 2025 წლის 1აპრილამდე არ გამოელევათ,”ახალი ვირუსები,კოვიდები”{ასე აქვს გაწერილი(ჰქონდა) მსოფლიო ბანკს თავის ოფიციალურ საიტზე, ჯერ კიდევ 2017 წელში კოვიდ-19 შესახებ, რომელიც დარჩათ წაუშლელი}. ხალხო სულ უნდა იკეთოდ და იკეთოდ “ვაქცინები”?!. მოკლედ ვინც გამოფხიზლდება და არ გაიკეთებს, გადარჩება. ვინც გაიკეთებს, თავიდან თუ არა 2-7 წელიწადში ან მოკლავს, ან სამუდამოთ შეურყევს ჯამრთელობას მას……სინამდვილეში თვითმფრინავებიდან ქიმტრეილების სახით გვაფრქვევენ; ქიმიური, ბაქტეოროლოგიური, ვირუსული… შტამების ნანონაწილაკებს!. უფალმა მოგვცეს გამძლეობა. გვფარავდეს ღმერთი.
  SOS. არავითარი “კოვიდ ვაქცინაცია” !

  1. აბსურდის მსოფლიო 99%თვის....პოლიხრონიააააა...

   უკვე (სადღაც 10 დღეც არაა გასული)13 ადამიანი დაიღუპა”მოდერნას”(დაიმახსოვრეთ! ბ. გეიტსი და მისი ფონდი არის ყველა უდიდესი ფარმ. კომპანიების უდიდესი მეწილე!) ვაქცინის გამოცდის შედეგად, ხოლო 23.9% კი ცუდი უკუჩვენებები აქვს(ჯერ სადა ხართ, წინ კიდევ 2-7წელია!) 13 человек умерли в ходе испытаний субстанци Модерна(Гейтса), у 23.9% нежелательные побочн. эффекты https://www.youtube.com/watch?v=xIPz8yyoXP8&feature=push-u-sub&attr_tag=Vxyfbfepwp5s8oXe%3A6

   1. აბსურდის მსოფლიო 99%თვის....პოლიხრონიააააა............

    მართლა აბსურდის მსოფლიო 99%თვის… რა გეგმები აქვს მძინარე ჯოს “დემოკრატებს” ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში https://www.youtube.com/watch?v=_Go5msv9MHs

    1. აბსურდის მსოფლიო 99%თვის....პოლიხრონიააააა....

     ჩვენი მეგობარი, სიმპათიური უკრაინელი ელენას(დაუნდობელი ანტივაქცინიორი მთელს მსოფლიოში), პირდაპირი რეპორტაჟია ამერიკიდან. ნახე !, რა ხდება ამერიკაში …ყველაფერზეა! (სატანისტების კალიფორნიიდან გადავიდა, კონსერვატიულ სამხრ. კაროლინაში) https://www.youtube.com/watch?v=qtkpgeCce80&feature=push-lbss&attr_tag=pskXm60ruSgEo9g6%3A6

 9. vreyro linomit

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I?¦ll try and check back more often. How frequently you update your site?

 10. vreyrolinomit

  I saw a lot of website but I conceive this one contains something special in it in it

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.