“რა­ტომ შე­მო­ი­ხი­ა ტან­ზე “ნაც­მოძ­რა­ო­ბამ”- ჯერ არა­ვის უთ­ქვამს, თქვე­ნი პრე­ზი­დენ­ტია დამ­ნა­შა­ვეო”

ქ­სპერტ მა­მუ­კა არე­ში­ძეს, რო­მე­ლიც წლე­ბის წინ აცხა­დებ­და, რომ სა­ზღვრის დამ­დგენ კო­მი­სი­ა­ში პრობ­ლე­მე­ბი იყო და არას­წო­რი რუ­კე­ბით ხდე­ბო­და ოპე­რი­რე­ბა, უკ­ვირს პრო­კუ­რა­ტუ­რას­თან ასე­თი აქ­ცი­ე­ბის გა­მარ­თვა. მისი თქმით, საქ­მე­ში და­კა­ვე­ბუ­ლი პი­რე­ბის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა აშ­კა­რად ჩანს.

მა­მუ­კა არე­ში­ძე:

– ადრე თუ გვი­ან სა­მარ­თალს უნდა ეზე­ი­მა. ამ პრო­ცე­სებს ვე­ლო­დი, მაგ­რამ რო­დის მოხ­დე­ბო­და ეს ამ­ბა­ვი და ვინ იქ­ნე­ბოდ­ნენ დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი, ამის თქმა მა­შინ არ შე­მეძ­ლო. თუმ­ცა ერთ-ერთ მათ­გან­ზე ეჭვი მა­ში­ნაც მქონ­და.

– პრო­კუ­რა­ტუ­რის გან­ცხა­დე­ბით, და­კა­ვე­ბუ­ლი ქა­ლის სახ­ლი­დან ამო­ღე­ბუ­ლია იმ რუ­კის დე­და­ნი, რო­მელ­საც ამ­დე­ნი წელი ეძებ­დნენ. გა­სულ კვი­რას, როცა ჩხრე­კა ჩა­ტარ­და, ით­ქვა, რომ რუკა იპო­ვეს, თქვენ ჩვენ­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში თქვით, ის კონ­კრე­ტუ­ლი რუკა თუ ჰქონ­და, რო­მელ­საც ეძებ­დნენ, მა­შინ და­სახ­ვრე­ტი­აო. რო­გორ ფიქ­რობთ, ამ­დე­ნი ხანი რომ ინა­ხავ­და ის ამ რუ­კას?

– იპო­ვეს თუ არ იპო­ვეს ის რუკა მათ სახ­ლში, ამას ჩემ­თვის ახლა გა­დამ­წყვე­ტი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს. ეს რუკა სა­ქარ­თვე­ლო­ში რომ უნდა ყო­ფი­ლი­ყო, დღე­სა­ვით ნა­თე­ლი იყო. რუკა რომ გაქ­რა, ამას თვი­თონ ესე­ნი ამ­ბობ­დნენ, ამ­ტკი­ცებ­დნენ, – სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ არი­სო. ერთ-ერთი მათ­გა­ნი იმ სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლი იყო, სა­დაც ეს რუკა, წე­სით, უნდა ყო­ფი­ლი­ყო. ასე რომ პრინ­ციპ­ში და­მა­ლეს რუკა, თუ გა­აქ­რეს, არ ვიცი, მაგ­რამ ეს რუკა სა­ბო­ლოო ჯამ­ში გა­მოჩ­ნდა, ეს არის მთა­ვა­რი ამ ამ­ბავ­ში. ჩა­მო­ი­ტა­ნეს და­კარ­გუ­ლი რუ­კის მე­ო­რე დე­და­ნი სხვა ქვეყ­ნი­დან და ამის შემ­დეგ, რო­დე­საც მოხ­და ჩხრე­კა, მა­გას­თა­ნაც იპო­ვეს ის რუკა, რა­შიც ამ­დე­ნი ფული გა­და­ი­ხა­და ბიზ­ნეს­მენ­მა და რა­საც ამ­დე­ნი წლე­ბი ვე­ძებ­დით. ეს არის ძა­ლი­ან მძი­მე საქ­ცი­ე­ლი, ეს ნიშ­ნავს, რომ შეგ­ნე­ბუ­ლად აი­ღეს ის რუკა, რო­მელ­შიც იყო ძა­ლი­ან ზო­გა­დი სუ­რა­თი სა­ზღვრის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ი­სა და აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ძა­ლი­ან რთუ­ლი იყო შე­სა­ბა­მი­სი დას­კვნე­ბის გა­კე­თე­ბა. მეტს გე­ტყვით, ვთქვათ, ეს რუკა მარ­თლა იყო გამ­ქრა­ლი და ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი არაფ­რის შუ­ა­ში არი­ან, მაგ­რამ, როცა იმ რუ­კით ად­გენ სა­ზღვარს, რო­მე­ლიც იცი, რომ არ ვარ­გა, მა­ინც დამ­ნა­შა­ვე ხარ!.. სა­ერ­თოდ ნუ გა­ა­კე­თებ­დნენ ნუ­რა­ფერს. ეთ­ქვათ, – კო­მი­სია მუ­შა­ო­ბას ვერ და­ი­წყებს, რად­გან არ გვაქვს შე­სა­ბა­მი­სი დო­კუ­მენ­ტა­ცია და მა­სა­ლე­ბიო. მო­ე­თხო­ვათ ჯერ შე­ვარ­დნა­ძის, მერე უკვე სა­ა­კაშ­ვი­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბე­ბის­თვის, რომ მო­ე­ძე­ბე­ნათ შე­სა­ბა­მი­სი დო­კუ­მენ­ტა­ცია. ამა­შია საქ­მე, რად­გან გა­ჩუმ­დი, გა­ი­ყურ­სე და მო­ა­წე­რე ხელი ზო­გა­დი რუ­კის გა­მო­ყე­ნე­ბას, უკვე დამ­ნა­შა­ვე ხარ.

– ივე­რი მე­ლაშ­ვი­ლი და­კა­ვე­ბამ­დე ამ­ბობ­და, იმ 1938 წლის რუ­კის გა­მო­ყე­ნე­ბა, რო­მელ­ზეც ახლა სა­უ­ბა­რია, პრაქ­ტი­კუ­ლად შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო, რად­გან იმ რუ­კა­ში ბევ­რი ხარ­ვე­ზი­აო.

– ეს არის თვალ­თმაქ­ცო­ბა. სწო­რად ამ­ბობს, როცა თქვა, იმ რუ­კის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყოო, მაგ­რამ ამ დროს მას უნდა ჩა­ე­ძიო და კი­თხო, რუ­კის რო­მელ ვა­რი­ანტს გუ­ლის­ხმობს და მა­შინ გახ­დე­ბა პა­სუ­ხი ნა­თე­ლი. ამათ მა­შინ ხელთ ჰქონ­დათ იმ 1938 წლის 1: 200000-იანი რუ­კის ასლი, რომ­ლის დე­და­ნიც ახლა იპო­ვეს, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ასლი ხარ­ვე­ზით არის და არ გა­მოდ­გე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის კონ­ტექ­სტში… მოკ­ლედ, როცა ასლზე სა­უბ­რობს და ამას ამ­ბობს, მარ­თალს ამ­ბობს, მაგ­რამ სად იყო ამ დროს ორი­გი­ნა­ლი? და თუ არ იყო ორი­გი­ნა­ლი, რა­ტომ მო­ა­წე­რე იმ დო­კუ­მენტს ხელი, რაც ამ რუ­კის ზო­გა­დი ვა­რი­ან­ტია?! თუმ­ცა აგერ გა­მოჩ­ნდა, რომ ორი­გი­ნა­ლიც არ­სე­ბობ­და თურ­მე, მათ ჰქონ­დათ.

– ამ ორი პი­როვ­ნე­ბის და­კა­ვე­ბას აქ­ცი­ე­ბი მოყ­ვა, ოპო­ზი­ცი­ის ლი­დე­რე­ბი ითხო­ვენ მე­ლაშ­ვი­ლის და ილი­ჩო­ვას გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას, ამა­ზე რას იტყვით?

– რა­ტომ შე­მო­ი­ხი­ეს უცებ ტან­ზე ყვე­ლა­ფე­რი “ნაც­მოძ­რა­ო­ბის” წევ­რებ­მა და ლი­დე­რებ­მა, ვერ გა­ვი­გე. ჯერ­ჯე­რო­ბით არა­ვის უთ­ქვამს, თქვე­ნი პრე­ზი­დენ­ტი სა­ა­კაშ­ვი­ლია დამ­ნა­შა­ვე ამა­შიო. ეს ყვე­ლა­ფე­რი და­ი­წყო შე­ვარ­დნა­ძის დროს და გაგ­რძელ­და სა­ა­კაშ­ვი­ლის დროს, თუმ­ცა ცალ­სა­ხაა, სა­ა­კაშ­ვი­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დროს და­ეს­ვა პი­რო­ბი­თი წერ­ტი­ლი. სა­ხელ­მწი­ფო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა კი არ იყო, კო­მი­სი­ებ­მა მო­ა­წე­რეს ხელი და ასე შექ­მნეს სა­ბო­ლოო დო­კუ­მენ­ტი. წი­ნას­წარ იცო­და ივე­რი მე­ლაშ­ვილ­მა და ყვე­ლამ, რომ ეს დო­კუ­მენ­ტი არ იყო გა­მარ­თუ­ლი და მა­ინც მო­ა­წე­რეს ხელი. მარ­ტო ეს ორი ადა­მი­ა­ნი არ არის ამ ყვე­ლა­ფერ­ში დამ­ნა­შა­ვე, ბევ­რი სხვა ადა­მი­ა­ნიც არის ამ საქ­მე­ში გა­რე­უ­ლი, რომ­ლებ­მაც სულ მცი­რე, გულ­გრი­ლო­ბა მა­ინც გა­მო­ი­ჩი­ნეს ამ შუ­ა­ლე­დუ­რი დო­კუ­მენ­ტის მი­მართ.

– ფიქ­რობთ რომ სხვე­ბის პა­სუ­ხიმ­გებ­ლო­ბის სა­კი­თხიც დად­გე­ბა?

-აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა დად­გეს. ზო­გის სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კი­თხი, ზო­გის სის­ხლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი და ა.შ.

– ოპო­ზი­ცი­ის პო­ზი­ცია ცალ­სა­ხაა, მაგ­რამ გუ­შინ ანა­ლო­გი­უ­რი ში­ნა­არ­სის გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თა სა­ქარ­თვე­ლოს მოქ­მედ­მა ელჩმა და­ნი­ა­ში, გიგი გი­გა­ი­ძემ და მა­ნაც მხარ­და­ჭე­რა გა­მო­უ­ცხა­და ივე­რი მე­ლაშ­ვილს, ისიც თქვა, – მის პატ­რი­ო­ტიზ­მში ეჭვი არ მე­პა­რე­ბაო.

– კო­მი­სი­ის თავ­მჯდო­მა­რე ყო­ველ­თვის იყო მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე და ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი იც­ვლე­ბოდ­ნენ, მაგ­რამ მუდ­მი­ვად რჩე­ბოდ­ნენ კო­მი­სის წევ­რე­ბი. მე ივე­რი მე­ლაშ­ვილს ვერ და­ვა­და­ნა­შა­უ­ლებ, რომ მან მო­ი­პა­რა რუკა და გა­აქ­რო, პირ­და­პირ ხელს ვერ და­ვა­დებ, ამას და­ად­გენს გა­მო­ძი­ე­ბა, მაგ­რამ როცა იცი, რომ არას­წორ დო­კუ­მენტს იყე­ნებ, ეს ქვეყ­ნის­თვის სა­ზი­ა­ნოა და აწერ ამას ხელს, ეს არის და­ნა­შა­უ­ლი. სულ ცოტა, გან­გა­შის ზა­რე­ბი მა­ინც უნდა ატე­ხო ასეთ დროს. შე­იძ­ლე­ბა გი­გი­ა­ძის­თვის ის პატ­რი­ო­ტი ადა­მი­ა­ნია იმი­ტომ, რომ ნაკ­ლე­ბად იც­ნობს შიგ­ნით ამ პრო­ცესს, მაგ­რამ ჩემ­თვის ეს არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც სულ მცი­რე, და­უშ­ვა შეც­დო­მა და რო­მე­ლიც მცდა­რი დო­კუ­მენ­ტით ოპე­რი­რებ­და ამ­დე­ნი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში. პი­რა­დად შევ­ხვედ­რილ­ვარ და ამ სა­კი­თხზე მი­სა­უბ­რია ადრე მას­თან, მაგ­რამ არა­სო­დეს უთ­ქვამს, რომ მცდა­რი დო­კუ­მენ­ტე­ბით სარ­გებ­ლობ­და კო­მი­სია. იძახ­დნენ, – სხვა რუკა არ გვაქვს და ამით უნდა ვი­სარ­გებ­ლო­თო… შე­იძ­ლე­ბა აი­ძუ­ლეს კო­მი­ის ზო­გი­ერ­თი წევ­რი და მათ შო­რის ივე­რი მე­ლაშ­ვი­ლი, რომ ასე მოქ­ცე­უ­ლი­ყო…

მოკ­ლედ, ეს პრო­ცე­სი იყო მა­ხინ­ჯი, და­ნა­შა­უ­ლია ჩა­დე­ნი­ლი და ამის გამო კი­ნა­ღამ დავ­კარ­გეთ ამ­ხე­ლა ტე­რი­ტო­რია, მათ შო­რის და­ვით გა­რე­ჯის ნა­წი­ლიც. რაც შე­ე­ხე­ბა ნა­ტა­ლია ილი­ჩო­ვას, ივე­რი მე­ლაშ­ვი­ლის მოყ­ვა­ნი­ლი კად­რია. ის კომ­პე­ტენ­ტუ­რი კარ­ტოგ­რა­ფია და ზუს­ტად იმა­ზეა ლა­პა­რა­კი, რომ ნა­ტა­ლია ილი­ჩო­ვას­ნა­ირ ადა­მი­ანს არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ შე­ეშ­ლე­ბო­და რო­მე­ლი დო­კუ­მენ­ტი არის სა­ჭი­რო ასე­თი ტი­პის მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის­თვის. ამ ქალს შეც­დო­მა არ მო­უ­ვი­დო­და ე.ი სხვა რა­მე­შია საქ­მე… თუ რაში, ვი­მე­დოვ­ნებ, ამას გა­მო­ძი­ე­ბა და­ად­გენს.”

წყარო – ამბები.ჯი

 •  
 •  

8 Comments

 1. ანონიმური

  cadi she ocnebismineto

  1. ანონიმური

   არეშიძე არის ყველაფრისტი.ეგ უნდა დააყენოს ბიძინამ მეექვსე პრემიერ-მინისტრად,აგვაშენებს.არადა როგორი მორცხვი და კდემამოსილი ბიჭუნა იყო ჟურნალისტობა რო დაიწყო.

 2. ანონიმური

  2000 ლარის “მათხოვარ-ექსპერტი”

 3. ანონიმური

  ბოზი რომ გახდას იწყებს, ყველამ ვიცით, რომ მიცემით დაამთავრებს! ეს შენც გეხება!

 4. ანონიმური 1

  10000 % სიმართლეს ამბობთ მამუკა ქსპერტო.

 5. სირცხვილია.

  ეს კაცი მართალს ამბობს, გიენებივით ტავს რომ ესხმით ნაცუებო.

 6. ანონიმური

  ეჭვები უფრო ნატალია ილიჩოვასკენ მიდის, ანუ რუსეთისკენ.

 7. ანონიმური

  შევარდნაძისთვის გეთქვა ტერიტორიებს რატო ყიდიო.ანალიტიკოსო.შენც ჩასარეცხი იყავი ბევრივით შე მედროვე.და მისატყნავი კიდევ ბევრი ყოფილა ამ დედამოტყნულ მეტრაკეებში

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.